PATITUS Web i Gràfica
Cristobal Garcia Garcia
M. 677 44 64 85 – info@patitus.com
NIF: 52465965K

 

Objecte

L’objecte del present document és donar compliment al que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i establir les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web. L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris.

 

Titularitat

www.patitus.com és propietat de Cristobal Garcia Garcia, amb NIF 52465965k, i domicili a Avinguda de les Bases de Manresa, 150, 3r, 08243 Manresa.

Patitus Web & Gràfica i el lloc web www.patitus.com són noms comercials propietat de Cristobal Garcia Garcia, (D’ara endavant, el “Titular”).

 

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, denominació dels productes, textos o programari, qualsevol que siguin el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.patitus.com són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús d’enllaços a aquest lloc web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un enllaç a aquest lloc web. Queda prohibit l’ús dels continguts, la seva transformació o explotació amb fins comercials o promocionals sense el previ consentiment del titular. Així mateix, qualsevol ús d’aquest lloc web o dels seus continguts que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, que vagi en contra del que disposen aquestes Condicions d’Ús.

 

Responsabilitat

El present lloc web té un caràcter merament informatiu, amb l’objectiu de posar a disposició de clients reals o potencials informació comercial que pugui resultar d’interès. El Titular s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. Així mateix, el Titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de l’acció o ús indeguts, malintencionats o fraudulents de qualsevol contingut (noms, marques, informacions, etc.) del seu lloc web oa través d’aquest.

 

Usuaris

Adquiriran la condició d’usuaris totes aquelles persones que accedeixin a aquest lloc web. L’accés al lloc web no requereix subministrar cap dada de caràcter personal, pel que la visita i navegació pel mateix serà totalment anònima. Serà responsabilitat exclusiva dels usuaris registrats custodiar de forma confidencial i diligent les seves claus d’accés personal al lloc web, en cas que aquestes existeixin.

En cas que l’usuari decideixi subscriure a la “Newletter de PATITUS Web & Gràfica”, se sol·licitaran dades de caràcter personal amb la finalitat de prestar els serveis requerits per l’usuari i l’enviament d’informació que pugui ser del seu interès. Les dades facilitades pels usuaris seran tractats de conformitat amb el que estableix la Política de Privadesa.

 

Galetes i analítica web

Les condicions de la política de cookies i analítica web d’aquest lloc web queden definides en aquest enllaç: política de cookies.

 

Newsletter PATITUS Web & Gràfica

La Newsletter és un servei que PATITUS Web & Gràfica posa de forma gratuïta a disposició dels seus clients per donar-los a conèixer les seves novetats i suggeriments perquè puguin extreure el màxim profit dels seus serveis.

En aquest sentit l’usuari en marcar la casella corresponent consenteix expressament l’enviament per part de PATITUS Web & Gràfica de la seva Newsletter. No obstant, l’usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@patitus.com, indicant el seu desig de no rebre la newsletter o en un altre cas, al link indicat en rebre aquesta Newsletter.

 

Política de privacitat

El Titular és l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris de PATITUS Web & Gràfica.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Titular es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment pels usuaris i el seguiment i resposta de consultes plantejades per aquests; així com l’enviament d’informació sobre nous productes i / o serveis, ofertes, promocions, etc., que pugui resultar d’interès. La comunicació per part dels usuaris de les dades de caràcter personal sol·licitades a través dels formularis té caràcter voluntari. No obstant això, la no comunicació de, almenys, les dades sol·licitades marcats amb * (asterisc) tindrà com a conseqüència la impossibilitat per part del Titular de prestar els serveis requerits i / o de l’enviament de la informació sol · sol·licitada.

Les dades recollides seran tractades única i exclusivament pel Titular, i en cap cas té previst cedir-les a tercers, excepte en aquells casos que la llei ho permeti o així ho estableixi.

L’usuari entén que a través de l’emplenament lliure i voluntari dels formularis electrònics del lloc web amb les seves dades personals, o si escau, la tramesa d’aquestes mitjançant correu electrònic, consent expressament el tractament de les mateixes per part del Titular amb la finalitat anteriorment indicada. No obstant, l’usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat i la seva oposició al tractament en els termes indicats més endavant. Així mateix, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades al titular són veraces i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació de les mateixes.

L’usuari podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per escrit Avinguda de les Bases de Manresa, 150, 3r, 08243 Manresa, o mitjançant correu electrònic a info@patitus.com, acompanyant, en qualsevol cas, de fotocòpia del DNI.

El Titular es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona ..